bear

bear
{bεə}
I. 1. v (bore borne, born) born се ynomребява само в passive voice на значение, когато не следва предлогът by
she was born in 1967
a son was born to him роди му се син, но
a son borne by his first wife син, роден от първата му жена
she has borne him two sons тя му роди двама сина, нося. понасям. разнасям, пренасям
to BEAR responsibility отговарям, нося отговорност
to BEAR the costs поемам разноските
2. раждам, нося. давам
to BEAR fruit раждам/давам плод, прен. давам резулта, успявам
3. нося, показвам, соча, имам, давам, предлагам
to BEAR the traces/signs of нося следите/белезите на
to BEAR resemblance to имам прилика с, наподобявам, приличам на
to BEAR false witness давам лъжливи показания
to BEAR someone company правя компания на някого
4. поддържам, подпирам, нося (тежест и пр.)
5. издържам, нося, понасям, търпя
I can't BEAR his complacency не мога да понасям самодоволството му
there is no BEARing with him той e нетърпим
the ice won't BEAR such weight ледът няма да издържи такава тежест
6. питая, храня, тая, запазвам
to BEAR in mind помня, имам предвид, не забравям
to BEAR someone a grudge държа карез/имам зъб на някого
7. refl държа се, нося се
she bore herself with dignity тя се държа достойно
he BEARs himself like a soldier той се държи като войник
8. допускам, търпя
the accident BEARs no explanation злополуката не може да се обясни
9. оказвам влияние/натиск
10. движа се, насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се
the ship bore due west корабът държеше курс право на запад
the road BEARs to the right пътят се отклонява надясно
11. намирам се, разположен съм, лежа, простирам се
the land bore north of the sea сушата се простираше на север от морето
12. подхождам, подобавам
his words don't BEAR repeating не бих могъл да повторя думите му (не са за пред хора), to BEAR one's age не ми личат годините, младея
bear away спечелвам, получавам (награда и пр.), bear down упражнявам натиск, събарям, преодолявам
to BEAR down upon спущам се/връхлетявам върху
bear off спечелвам (награди), мор. отклонявам се, оттеглям се
bear on имам връзка с/отношение към/влияние върху, тежа на, потискам, гнетя
grief bore heavily on her скръбта я гнетеше
bear out потвърждавам, подкрепям
bear up държа се, не падам духом, не се отчайвам
bear upon bear on
bear with търпелив съм към, изтърпявам
II. 1. мечка (Ursus)
2. Great/Little BEAR астр. Голямата/Малката мечка
3. недодялан/навъсен/груб човек
4. борсов спекулант
like a BEAR with a sore head рaзг. сърдит, ядосан, раздразнителен
to play the BEAR обръщам всичко наопаки, рискувам безсмислено, разрушавам, съсипвам
III. 1. спекулирам в очакване да спаднат цените
2. предизвиквам понижение на цената (нa акции и пр.)
* * *
{bЁъ} v (bore {bъ:}; borne, born {bъ:n} ); (born се ynomребя(2) n 1. мечка (Ursus); 2. Great/Little B. астр. Голямата/Мал{3} v борс. 1. спекулирам в очакване да спаднат цените; 2. пр
* * *
понасям; раждам; допускам; издържам; нося;
* * *
1. 1 намирам се, разположен съм, лежа, простирам се 2. 1 подхождам, подобавам 3. a son borne by his first wife син, роден от първата му жена 4. a son was born to him роди му се син, но 5. bear away спечелвам, получавам (награда и пр.), bear down упражнявам натиск, събарям, преодолявам 6. bear off спечелвам (награди), мор. отклонявам се, оттеглям се 7. bear on имам връзка с/отношение към/влияние върху, тежа на, потискам, гнетя 8. bear out потвърждавам, подкрепям 9. bear up държа се, не падам духом, не се отчайвам 10. bear upon bear on 11. bear with търпелив съм към, изтърпявам 12. great/little bear астр. Голямата/Малката мечка 13. grief bore heavily on her скръбта я гнетеше 14. he bears himself like a soldier той се държи като войник 15. his words don't bear repeating не бих могъл да повторя думите му (не са за пред хора), to bear one's age не ми личат годините, младея 16. i can't bear his complacency не мога да понасям самодоволството му 17. i. v (bore borne, born) born се ynomребява само в passive voice на значение, когато не следва предлогът by 18. ii. мечка (ursus) 19. iii. спекулирам в очакване да спаднат цените 20. like a bear with a sore head рaзг. сърдит, ядосан, раздразнителен 21. refl държа се, нося се 22. she bore herself with dignity тя се държа достойно 23. she has borne him two sons тя му роди двама сина, нося. понасям. разнасям, пренасям 24. she was born in 1967 25. the accident bears no explanation злополуката не може да се обясни 26. the ice won't bear such weight ледът няма да издържи такава тежест 27. the land bore north of the sea сушата се простираше на север от морето 28. the road bears to the right пътят се отклонява надясно 29. the ship bore due west корабът държеше курс право на запад 30. there is no bearing with him той e нетърпим 31. to bear down upon спущам се/връхлетявам върху 32. to bear false witness давам лъжливи показания 33. to bear fruit раждам/давам плод, прен. давам резулта, успявам 34. to bear in mind помня, имам предвид, не забравям 35. to bear resemblance to имам прилика с, наподобявам, приличам на 36. to bear responsibility отговарям, нося отговорност 37. to bear someone a grudge държа карез/имам зъб на някого 38. to bear someone company правя компания на някого 39. to bear the costs поемам разноските 40. to bear the traces/signs of нося следите/белезите на 41. to play the bear обръщам всичко наопаки, рискувам безсмислено, разрушавам, съсипвам 42. борсов спекулант 43. движа се, насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се 44. допускам, търпя 45. издържам, нося, понасям, търпя 46. недодялан/навъсен/груб човек 47. нося, показвам, соча, имам, давам, предлагам 48. оказвам влияние/натиск 49. питая, храня, тая, запазвам 50. поддържам, подпирам, нося (тежест и пр.) 51. предизвиквам понижение на цената (на акции и пр.) 52. раждам, нося. давам
* * *
bear[bɛə] v (bore[bɔ:]; borne, born[bɔ:n]) 1. нося (обикн. прен.); rifle-\bearing soldiers войници, въоръжени с пушки; to \bear the cost поемам разноските; to \bear no resemblance to нямам нищо общо с, не може да се сравнява с; 2. раждам, добивам (дете) (нар.), давам живот (pp born); 3. поддържам, подпирам; нося; the ice \bears ледът е достатъчно здрав (за ходене по него); 4. издържам на, понасям, изтърпявам, изтрайвам; (и с with) търпя; to \bear the misery понасям несгодите; there is no \bearing (with) him той е непоносим; 5. питая, храня, чувствам, изпитвам, усещам; to \bear in mind имам предвид; to \bear ill will злонамерен съм; to \bear s.o. malice храня лоши чувства към някого; 6. държа се, отнасям се, постъпвам; нося се; she \bears herself well тя се държи добре; 7. допускам, предполагам, смятам, подозирам; the accident \bears two explanations произшествието може да се обясни по два начина; 8. движа се, насочвам се, държа курс; the ship \bears due west корабът държи курс точно на запад; to bring influence (pressure) to \bear упражнявам влияние, използвам натиск; to bring computer science to \bear on a problem използвам компютърната наука за разрешаване на проблем; to \bear the brunt of s.th. понасям най-лошите последствия от нещо; to \bear a hand помагам; to \bear comparison издържам сравнение, мога да се сравня (с); to \bear witness (testimony) свидетелствам, удостоверявам, потвърждавам, давам показания; to \bear o.'s age well изглеждам по-млад от годините си, не ми личат годините, младея; this story doesn't \bear repeating този разказ не е за повтаряне (не е за пред хора); the relation which price \bears to profit отношението на цената към печалбата; II. n 1. мечка, мечок; grizzly \bear гризли, американска сива мечка Ursus horribilis; polar \bear бяла мечка, полярна мечка Ursus maritimus; to take a \bear by the tooth прен. излагам се безцелно (неразумно) на опасност; like a \bear with a sore head сърдит, кисел, раздразнителен; 2. спекулант, който се ръководи в сделките си от очакване за спадане на цените; 3. астр. Great B. Голямата мечка; Little B. Малката мечка; 4. некултурен (груб) човек, невежа, нецивилизован, неук; III. v 1. спекулирам в очакване на спадане на цените; 2. опитвам се да понижа цената на.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bear — (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G. geb[ a]ren, Goth …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bear — Ⅰ. bear [1] ► VERB (past bore; past part. borne) 1) carry. 2) have as a quality or visible mark. 3) support (a weight). 4) (bear oneself) behave in a specified manner: she bore herself w …   English terms dictionary

 • bear — bear; bear·a·ble; bear·baiting; bear·bine; bear·ish; bear·skin; bear·ward; bug·bear; cud·bear; for·bear·ance; for·bear·ant; for·bear·er; for·bear·ing·ly; for·bear·ing·ness; fore·bear; over·bear·ance; over·bear·ing·ly; bear·er; bear·ing; for·bear; …   English syllables

 • Bear — (b[^a]r), n. [OE. bere, AS. bera; akin to D. beer, OHG. bero, pero, G. b[ a]r, Icel. & Sw. bj[ o]rn, and possibly to L. fera wild beast, Gr. fh r beast, Skr. bhalla bear.] [1913 Webster] 1. (Zo[ o]l.) Any species of the genus {Ursus}, and of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bear — (b[^a]r), v. i. 1. To produce, as fruit; to be fruitful, in opposition to barrenness. [1913 Webster] This age to blossom, and the next to bear. Dryden. [1913 Webster] 2. To suffer, as in carrying a burden. [1913 Webster] But man is born to bear.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bear — bear1 [ber] vt. BORE, borne (see 3), bearing, bore, born [ME beren < OE beran < IE base * bher , to carry, bring > L ferre, Gr pherein, Sans bharati, (he) bears] 1. a) to hold and take along; carry; transport b) to hold in the m …   English World dictionary

 • bear — vb 1 *carry, convey, transport, transmit Analogous words: *move, remove, shift, transfer: hold, *contain 2 Bear, produce, yield, turn out are comparable when they mean to bring forth as products. Bear usually implies a giving birth to offspring… …   New Dictionary of Synonyms

 • Bear — (engl. Bär ) steht für: Mount Bear, Berg in Alaska Tupolew Tu 95 „Bear“, ein sowjetischen Langstreckenbomber Mitglieder der Bear Community Orte in den Vereinigten Staaten: Bear (Arkansas) Bear (Delaware) Bear (Idaho) Bear (Washington) Bear ist… …   Deutsch Wikipedia

 • bear — / bar/ vb bore / bōr/, borne, / bōrn/, also, born vt 1: to physically carry (as an object or message) the right of the people to keep and bear arms U.S. Constitution amend. II …   Law dictionary

 • BEAR — (Heb. דֹּב; dov). In ancient times the Syrian brown bear, Ursus arctos syriacus, had its habitat within the borders of Ereẓ Israel; it was found in the forests of Lebanon until World War I and is still occasionally reported in Lebanon and… …   Encyclopedia of Judaism

 • BEAR — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Bear peut désigner : le nom breton du village de Bégard ; un terme en anglais pour : ours ou porter ; la ville de Bear, aux États… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”